Glifosat, jest jedną z najczęściej stosowanych substancji czynnych w pestycydach służących do zapobiegania niepożądanemu wzrostowi roślin w otoczeniu upraw bądź niszczenia roślin lub części roślin.


Wniosek dotyczący zharmonizowanej klasyfikacji Glifosfatu (WE 213-997-4, CAS 1071-83-6) został przedstawiony przez Szwecję i poddany konsultacjom, które zakończyły się 22 listopada 2021 roku. W międzyczasie opublikowano nowe artykuły, istotne dla klasyfikacji tej substancji.

Odnoszą się one następujących klas zagrożeń:
- działania uczulającego na drogi oddechowe
- działania toksycznego na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia
- działania mutagennego na komórki rozrodcze
- działania rakotwórczego
- działania szkodliwego na rozrodczość
- zagrożenia dla środowiska wodnego.


Do 14 kwietnia można zgłaszać uwagi dotyczące klasyfikacji i oznakowania tej substancji.
https://echa.europa.eu/pl/hot-topics/glyphosate