Skip to main content
Blog

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r.

By 6 sierpnia, 2020No Comments

Realizując politykę informacyjną naszej firmy chcemy zwrócić Państwu uwagę na pojawienie się Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. Akt prawny wchodzi w życie dnia 16 lipca 2020 r.

Powyższe rozporządzenie ustanawia zmiany w formacie karty charakterystyki, uwzględnia nowe podsekcje i modyfikuje brzmienie tytułów niektórych podsekcji. Obowiązek stosowania zmian przypada na 1 stycznia 2021 r., a dotyczą one między innymi:

 • konieczności podania w kartach specyficznych stężeń granicznych, współczynników mnożenia i szacunków toksyczności ostrej ustalonych zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP).
 • obowiązku umieszczenia w karcie charakterystyki informacji dotyczącej nanopostaci lub zestawu podobnych nanopostaci, określając charakterystykę cząstek.
 • nakazu podania informacji odnośnie właściwości substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.
 •  w sekcji 3 karty charakterystyki obliguje między innymi do podania:
     – substancji powodujących zagrożenie po aspiracji w stężeniu ≥ 1 %
     – substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w stężeniu ≥ 0,1 %.

Ponadto rozporządzenie:

 •  modyfikuje obecnie obowiązujące właściwości fizykochemiczne i wprowadza możliwość uwzględnienia w sekcji 9 nowych, jeżeli ich wskazanie jest istotne dla bezpiecznego stosowania danej substancji lub mieszaniny.
 • wyodrębnia nową podsekcję 11.2 dotyczącą innych informacji o zagrożeniach.
 •  wprowadza nową podsekcję 12.6 mówiącą o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.
 •  zmienia brzmienie poszczególnych podsekcji w sekcji 14.

Obowiązujący dotychczas format karty, nieuwzględniający zmian Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 charakterystyki będzie można stosować do 31 grudnia 2022 r.

 

Zespół Doradców
THETA Doradztwo Techniczne

Leave a Reply