Skip to main content
Blog

Kolejne ATP do CLP – ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1182

By 12 sierpnia, 2020No Comments

11 sierpnia 2020 r. ukazało się rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1182 z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, część 3 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Dokument wprowadza m.in. zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie dla wielu popularnych substancji m.in. L-(+)-kwasu mlekowego [CAS 79-33-4] jak i substancji czynnych do stosowania w produktach biobójczych m.in. 2-oktylo-2H-izotiazol3-onu (OIT) [CAS 26530- 20-1]; imiprotrinu (ISO) [CAS 72963-72-5]; geraniolu [CAS 106-24-1] czy tez wspomnianego wcześniej L-(+)-kwasu mlekowego.

Rozporządzenie stosuje się od 1 marca 2022 roku, jednak na zasadzie odstępstwa substancje i mieszaniny mogą być klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie ze zmieniającym rozporządzeniem przed tą datą.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1182&from=EN

 

Leave a Reply