Skip to main content

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) powiększyła się do 205 substancji.
Helsinki, 16 stycznia 2020 r. – ECHA dodała trzy nowe substancje do listy kandydackiej ze względu na ich toksyczność dla rozrodczości oraz czwartą ze względu na połączenie innych właściwości budzących obawy. Ostatnia substancja stwarza zagrożenia ze względu na własności rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne (CMR), trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) oraz bardzo trwałe i bardzo wykazujące zdolność do bioakumulacji (vPvB).

Substancje objęte listą kandydacką do zatwierdzenia w dniu 16 stycznia 2020 r. I ich właściwości SVHC:

SVHC 16 01 2020 newsletter no 2

Leave a Reply