Skip to main content
Blog

Karta charakterystyki a etykieta produktu chemicznego

By 13 listopada, 2019No Comments

W życiu codziennym konsumenci bardzo często mają styczność z niebezpiecznymi produktami chemicznymi, zazwyczaj są to różnego rodzaju środki czystości, odświeżacze powietrza, farby i lakiery czy też kleje i rozpuszczalniki. Zadaniem opakowania, jest przyciągnięcie uwagi konsumenta i skłonienie go do zakupu, jednak podstawowymi funkcjami etykiety powinno być informowanie i ochrona potencjalnego użytkownika.

Zgodnie z artykułem 17 rozporządzenia CLP substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie musi być opatrzona etykietą zawierającą następujące elementy:

a) nazwę, adres i numer telefonu dostawcy lub dostawców;
b) nominalną ilość tej substancji lub mieszaniny;
c) identyfikator produktu szczegółowo określony w art. 18;
d) piktogramy określające rodzaj zagrożenia;
e) hasło ostrzegawcze;
f) zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia;
g) odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności;
h) sekcję zawierającą informacje uzupełniające;

Dla różnych grup produktowych istnieją oczywiście dodatkowe przepisy prawne, które regulują konieczność umieszczenia także innych, dodatkowych informacji niż wyżej wymienione.

Etykieta produktu jest ściśle powiązana z jego kartą charakterystyki i wynika z jej zawartości. Oznacza to, że aby zaprojektować prawidłową etykietę, najpierw trzeba stworzyć kartę charakterystyki – nigdy odwrotnie, a umieszczone na opakowaniu informacje muszą być spójne z tymi, które zamieszczono w karcie. Dostawcy mają obowiązek aktualizowana etykiety bez nieuzasadnionej zwłoki po każdej zmianie klasyfikacji i oznakowania tej substancji lub mieszaniny, w przypadku gdy nowy rodzaj zagrożenia jest wyższego stopnia lub gdy wymagane jest wprowadzenie nowych uzupełniających elementów etykiety z uwzględnieniem charakteru zmian w odniesieniu do ochrony zdrowia ludzi i środowiska.

Należy pamiętać, że prawidłowe oznakowanie produktu jest kluczowe dla bezpieczeństwa konsumenta.

Leave a Reply