Skip to main content
Blog

Detergenty – karta charakterystyki to za mało

By 13 maja, 2019No Comments

Detergenty to substancje/mieszaniny chemiczne, które podlegają klasyfikacji i oznakowaniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Jednakże obowiązki producentów tego typu wyrobów nie ograniczają się wyłącznie do wytycznych rozporządzeń REACH i CLP.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. „detergent” oznacza jakąkolwiek substancję lub mieszaninę zawierającą mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne przeznaczoną do procesów prania, mycia i czyszczenia. Należy zaznaczyć, że funkcją nadrzędną detergentu jest mycie, pranie i czyszczenie, a nie jego skład. Dlatego też środki, które służą do czyszczenia, prania i mycia zgodnie z przepisami rozporządzenia, a które nie zawierają w swym składzie środków powierzchniowo czynnych także podlegają pod jego wymagania. Producenci, którzy wprowadzają do obrotu detergenty oprócz karty charakterystyki powinni posiadać arkusz danych składników.

Arkusz danych musi zawierać nazwę detergentu i dane producenta, a także wszystkie składniki w porządku malejącym według wagi; wykaz jest podzielony na następujące zakresy procentowe:
— 10 % lub więcej,
— 1 % lub więcej, lecz mniej niż 10 %,
— 0,1 % lub więcej, lecz mniej niż 1 %,
— mniej niż 0,1 %.

Zanieczyszczenia nie są uważane za składniki, substancja zapachowa, olejek aromatyczny lub barwnik są uważane za pojedynczy składnik i w wykazie nie umieszcza się substancji w nich zawartych, z wyjątkiem tych substancji, które znajdują się na liście alergenów. Dla każdego składnika podaje się zwyczajową nazwę chemiczną lub nazwę wg IUPAC i, jeśli są dostępne, nazwę INCI, numer CAS oraz nazwę Farmakopei Europejskiej. Producenci wprowadzający do obrotu detergenty powinni, na żądanie, udostępnić personelowi medycznemu bezzwłocznie i bez opłat arkusz danych składników z pełnym składem. Producenci środków czyszczących do użytku konsumenckiego powinni udostępnić na stronie internetowej arkusz danych składników, o którym mowa powyżej, nie muszą jednak ujawniać numerów CAS oraz zakresu procentowego składników. Dostęp do strony internetowej nie może podlegać żadnym ograniczeniom lub warunkom, a zawartość strony powinna być aktualizowana. Niniejsze wymaganie nie ma zastosowania do przemysłowych i instytucjonalnych detergentów, dla których dostępne są arkusze danych technicznych lub karty charakterystyki.

Zespół THETA

Leave a Reply