Skip to main content
Blog

Zmiany: 12 ATP do rozporządzenia CLP

By 3 kwietnia, 2019No Comments

12 ATP do rozporządzenia CLP wprowadza zmiany w przepisach technicznych i kryteriach zawartych w załącznikach I, II, III, IV, V i VI tego rozporządzenia i jest ono wynikiem szóstego i siódmego zmienionego wydania GHS.

12 ATP należy stosować obowiązkowo od dnia 17 października 2020 r., ale na zasadzie odstępstwa substancje i mieszaniny mogą być klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem przed wskazaną datą.

Rozporządzenie

  • m.in. dodaje w tabeli 1.1 podstawowe wartości graniczne dla działania toksycznego na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3 i toksyczności przy aspiracji, wprowadza nową klasę zagrożenia dla odczulonych materiałów wybuchowych i nową kategorię zagrożenia „gazy piroforyczne” w ramach klasy zagrożenia „gazy łatwopalne”, zmienia kryteria dla substancji i mieszanin, które w kontakcie z wodą uwalniają gazy łatwopalne w załączniku I CLP
  • m.in. skreśla pozycję EUH001 w załączniku II CLP
  • dodaje nowe zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H206, H207, H208, H232, zmieniono treść zwrotów H220, H221, H230, H231 oraz tylko w wersji francuskiej H314 w załączniku III CLP
  • zmienia treść akapitu wprowadzającego oraz kryteria doboru zwrotów m.in. P103, P201, P202 oraz dodano zwrot P212 w załączniku IV CLP
  • uwzględnia poprawione oraz nowe klasy zagrożenia przy poszczególnych piktogramach w załączniku V CLP
  • wprowadza zmiany do tabeli 1.1 przedstawiającej klasy zagrożeń i skróty używane dla każdej kategorii zagrożeń w obrębie danej kategoriipodklasytypu zagrożeń poprzez uwzględnienie nowych klas i kategorii zagrożenia w załączniku VI CLP.

Powyższe zmiany mogą mieć wpływ na klasyfikację produktów wprowadzanych do obrotu przez przedsiębiorstwa, a w związku z tym pociągać za sobą aktualizacje kart i etykiet.

 

Leave a Reply