Skip to main content
Blog

Obowiązek notyfikacji substancji – kiedy, kto i jak?

By 20 marca, 2019No Comments

Producenci wprowadzający do obrotu produkty chemiczne mają obowiązek dokonania klasyfikacji i oznakowania produktów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). Obowiązek klasyfikacji dotyczy wszystkich substancji i mieszanin, a także niektórych wyrobów. Znacznej części asortymentu sektora produktów chemicznych dotyczą etykiety, zawierające zwroty H i P oraz piktogramy.

Przepisy rozporządzenia nakładają jednak na przedsiębiorców także inne obowiązki, które często są pomijane przez branżę. Jednym z ważniejszych jest konieczność notyfikacji substancji, wynikająca z art. 40 CLP.

Kiedy?

Oczywiście nie wszystkie substancje muszą zostać notyfikowane. Zakres stosowania tego artykułu dotyczy tych, które podlegają wymogowi rejestracji zgodnie z rozporządzeniem 1907/2006/WE (REACH), a także substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako stwarzające zagrożenie, wprowadzanych do obrotu w ich postaci własnej lub jako składniki mieszaniny. W przypadku substancji zawartych w mieszaninach obowiązek notyfikacji dotyczy jedynie tych komponentów, które występują w stężeniach powyżej stężeń granicznych i powodują zaklasyfikowanie całej mieszaniny jako stwarzającej zagrożenie (art. 39 rozporządzenia). Na zgłoszenie substancji spełniającej powyższe kryteria mamy miesiąc od dnia wprowadzenia do obrotu.

Kto?

Opisany powyżej obowiązek nakładany jest na producentów oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu substancję, objętą zakresem stosowania art. 39. Od procesu notyfikacji możemy odstąpić jedynie wtedy, gdy informacje wymagane na podstawie art. 40 zostały przez nas przedłożone w ramach dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH.

Jak?

Zgłoszenia substancji dokonuje się poprzez portal REACH-IT w formacie określonym na mocy art. 111 rozporządzenia REACH. Zgłoszenie takie powinno zawierać dane identyfikujące zgłaszającego, tożsamość substancji, klasyfikację substancji oraz jej uzasadnienie, specyficzne stężenia graniczne i współczynniki M (tam, gdzie ma to zastosowanie) oraz stosowne elementy etykiety.

W wyniku dokonania notyfikacji uzyskujemy tzw. submission report – dokument, który należy zachować do okazania na wypadek kontroli. Każda notyfikacja uzyskuje swój numer, rozpoczynający się od cyfr 02. Numer ten często mylony jest z numerem rejestracji i błędnie zamieszczany w dotyczącej substancji dokumentacji, np. w karcie charakterystyki. Należy pamiętać, że te dwa numery nie są równoważne, a dokonanie notyfikacji dla substancji nie zwalnia z obowiązku jej rejestracji.

Leave a Reply