Skip to main content
Blog

13 ATP zacznie obowiązywać 25 października 2018 r. – ZMIANY

By 25 października, 2018No Comments

W dniu 5 października zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1480 z dnia 4 października 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) 2017/776 zwane 13ATP, które zacznie obowiązywać 25 października 2018 r. Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

 

 • z dniem 1 grudnia 2019 r. tytuł drugiej kolumny załącznika VI zamieszczonego w rozporządzeniu CLP
 • z dniem 1 maja 2020 r. m.in. :
  • tytuł przedostatniej kolumny załącznika VI zamieszczonego w rozporządzeniu CLP;
  • skreślenie pozycji odpowiadającej numerowi indeksowemu 607-414-00-6;
  • w klasyfikacji i oznakowaniu niektórych substancji (np.: chloranu sodu   CAS 7681-52-9; bezwodnika bursztynowego CAS 108-30-5);
  • poprzez dodanie nowych substancji ze zharmonizowaną klasyfikację i oznakowaniem na poziomie unijnym (np.: kwasu salicylowego CAS 69-72-7; tetrametryny (ISO) CAS 7696-12-0)
  • dodanie informacji o wartości współczynnika M dla niektórych substancji (np.: masy poreakcyjnej 5-chloro-2- metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) CAS 55965-84-9);
  • dodanie wartości ATE i specyficznych stężeń granicznych dla niektórych substancji (np.: kolekalcyferolu CAS 67-97-0.

Na zasadzie odstępstwa substancje i mieszaniny mogą, przed dniem 1 maja 2020 r., być klasyfikowane, znakowane i pakowane zgodnie z 13 ATP.

Źródło:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1480&from=PL

Leave a Reply