Skip to main content
Blog

Instrukcje stanowiskowe

By 10 października, 2018No Comments

Kodeks Pracy Art. 237 § 2. informuje, że „(…) Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Zawartość instrukcji BHP reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Instrukcje BHP są obowiązkowe tam, gdzie wykonuje się prace, na których występuje zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników. W przypadku prac związanych z materiałami niebezpiecznymi, instrukcje BHP powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki niebezpiecznych substancji/ mieszanin.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 41 ,,Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

  1. Stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
  2. Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
  3. Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
  4. Udzielania pierwszej pomocy.’’

Instrukcja stanowiskowa stanowi zbiór zasad dotyczących sposobu postępowania dla danego stanowiska pracy tak, by prace były wykonywane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Instrukcje powinny zawierać następującą strukturę:

  1. Czynności przed rozpoczęciem pracy;
  2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;
  3. Czynności po zakończeniu pracy;
  4. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających niebezpieczeństwo.

Wielu producentów stosuje strukturę rozszerzoną o dodatkowe punkty np. czynności zabronione. W świetle obowiązujących przepisów nie jest to błędem, gdyż może to wynikać np. z charakterystyki danego stanowiska pracy lub zakładu, wpływając na poprawę bezpieczeństwa pracowników.

Leave a Reply