Skip to main content

Trwają konsultacje w kwestii zharmonizowanej klasyfikacji i etykietowania kolejnych substancji. Wśród substancji proponowanych do zharmonizowanej klasyfikacji wymienia się:

  • (2E)-3-(4-metoksyfenylo)akrylan 2-etyloheksylu [WE -, CAS 83834-59-7]

proponowana klasyfikacja Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1 H410 (M=10)

  • 2-(2H-benzotriazol-2-ylo)-p-krezol [WE 219-470-5, CAS 2440-22-4]

proponowana klasyfikacja Skin Sens. 1; H317, Aquatic Chronic 1; H410, Aquatic Chronic 1, (M=10)

  • produkty reakcji difenyloaminy z nonenem, rozgałęzione [WE -, CAS -]

proponowana klasyfikacja Repr. 1B, H360FD, Aquatic Chronic 1, H410, Aquatic Chronic 1, (M=10)

  • benzenamina, N-fenylo-, produkty reakcji z 2,4,4-trimetylopentenem [WE 270-128-1, CAS 68411-46-1]

proponowana klasyfikacja Repr. 1B, H360FD, Aquatic Chronic 2, H411

Europejska Agencja Chemikaliów zachęca do zgłaszania uwag popierających proponowane klasyfikacje. Opinie można przesyłać do 3 maja 2024 r.

Źródło:

https://echa.europa.eu/pl/view-article/-/journal_content/title/echa-weekly-6-march-2024

https://echa.europa.eu/pl/harmonised-classification-and-labelling-consultation

Leave a Reply