Skip to main content
Blog

Rejestr intencji nowych zharmonizowanych klasyfikacji

By 4 listopada, 2022No Comments

Do rejestru intencji nowych zharmonizowanych klasyfikacji dołączył p-cymen (CAS: 99-87-6) często stosowany jako składnik kompozycji zapachowych.

Obecna zharmonizowana klasyfikacja (17 ATP) substancji to:

Flam. Liq. 3 H226; Acute Tox. 3 H331; Asp. Tox. 1 H304; Aquatic Chronic 2 H411

Szwecja zamierza rozszerzyć tę klasyfikację o dodatkowe działanie reprotoksyczne – Repr. 1B H360F

Przewidywany termin na przedłożenie dossier: 16 grudnia 2022 r.

Źródło>>>

Leave a Reply