Skip to main content
Blog

Trwają konsultacje w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania

By 14 lipca, 2022No Comments

Do Europejskiej Agencji Chemikaliów można zgłaszać komentarze odnośnie propozycji zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania dla:

• fosforanu trimetylu (CAS 512-56-1, dotyczy: Acute Tox. 4 H302; Muta. 1B H340, Carc. 1B H350, Repr. 1B H360FD, STOT RE 2, H373 ATE(droga pokarmowa) = 1257 mg/kg bw)

• eteru 2,3-epoksypropyloizopropylowego (CAS 4016-14-2, dotyczy Repr. 1B H360F)

• chromianu baru (EC 233-660-5, CAS 10294-40-3,dotyczy Carc. 1B H350)

Termin zgłaszania uwag upływa 2 września 2022 r.

Więcej informacji pod adresem: https://echa.europa.eu/pl/harmonised-classification-and-labelling-consultation

Leave a Reply