Skip to main content
Blog

Nowy szablon karty charakterystyki

By 28 stycznia, 2021No Comments

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy szablon karty charakterystyki zgodny ze wzorem określonym w 2020/878/UE Rozporządzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Rozporządzenie wprowadza m.in. następujące zmiany:

• konieczności podania w kartach specyficznych stężeń granicznych, współczynników mnożenia i szacunków toksyczności ostrej ustalonych zgodnie z Rozporządzeniem WE 1272/2008 (CLP).
• obowiązku umieszczenia w karcie charakterystyki informacji dotyczącej nanopostaci lub zestawu podobnych nanopostaci, określając charakterystykę cząstek.
• nakazu podania informacji odnośnie właściwości substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.
• w sekcji 3 karty charakterystyki obliguje między innymi do podania:
– substancji powodujących zagrożenie po aspiracji w stężeniu ≥ 1 %
– substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w stężeniu ≥ 0,1 %.

Karty opracowane we wcześniejszym szablonie mogą być w użyciu do 31 grudnia 2022 r.

Leave a Reply