Skip to main content
Blog

UWAGA: Nowa poprawka ATP do rozporządzenia CLP

By 9 marca, 2020No Comments

Zgodnie z naszą zasadą wcześniejszego informowania o wszelkich postępach i nowościach oraz aktualnych obowiązkach prawnych, przekazujemy Państwu niniejszą informację, w celu przygotowania się do zmian, jakie nastąpią w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych w związku z wejściem w życie nowej poprawki ATP do rozporządzenia CLP.

W dniu 18 lutego 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/217 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/669 zwane 14 ATP. Rozporządzenie weszło w życie dnia 24 października 2019 r. i obejmuje miedzy innymi zmiany, które zaczną obowiązywać od dnia
1 października 2021 r.

•  Wprowadzono nową klasyfikację dla ditlenku tytanu [CAS 13463-67-7] i zwroty EUH dla mieszanin zawierających ditlenek tytanu
•  Wprowadzono sprostowanie dla substancji pak, wysokotemperaturowa smoła [CAS 65996-93-2]•  Wprowadzono nowe klasyfikacje dla poszczególnych substancji, w tym między innymi;
– tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfanu; tlenek fenylobis(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny [CAS 162881-26-7]– kobalt [CAS 7440-48-4]– metakrylan dodecylu [CAS 142-90-5]– ftalan diizoheksylu [CAS 71850-09-4]– 2-metyloimidazol [CAS 693-98-1]– dibutylobis(pentano-2,4-dionato-O,O’)cyn [CAS 22673-19-4]

•  Obliczono obowiązujące wartości ATE i wprowadzono nowe klasyfikacje dla poszczególnych substancji, w tym między innymi:
–  bis(sulfamidian) niklu; amidosulfonian niklu [CAS 13770-89-3]–  tlenek etylenu; oksiran [CAS 75-21-8]–  metaldehyd (ISO); 2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetraoksacyklooktan [CAS 108-62-3]–  dietyltoluamid (ISO): N,N-dietylo-m-toluamid [deet] [CAS 134-62-3]–  chlorek metylortęci [CAS 115-09-3]

• Skreślono pozycje:
– polimer 4,4′-sulfonylobisfenolu z chlor-kiem amonu (NH4Cl), pentachloro fosforanem i fenolem [Numer indeksowy 604-083-00-X]–  4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenylo)azo)fenylosulfamylo)fenylo)azo)-5-hydroksy-3-((4-nitrofenylo)azo)naftaleno-2,7-disulfonian disodu [Numer indeksowy 611-159-00-6]

Leave a Reply