Skip to main content
Blog

Czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym – obowiązki pracodawców

By 2 sierpnia, 2019No Comments

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1117) każdy pracodawca ma obowiązek między innymi składać pisemną informację o substancjach, mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (zwanych dalej czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi), które występują w jego zakładzie pracy.

Warto wspomnieć, że poza wymienionym powyżej Rozporządzeniem, podobne obowiązki nakłada również artykuł 222 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, pracodawca rejestruje wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a także prowadzi rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach. Co ważne, rejestr pracowników musi być przechowywany przez okres 40 lat po ustaniu narażenia, a w przypadku likwidacji zakładu pracy pracodawca zobowiązany jest przekazać omawiany rejestr właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

Pracodawca niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do dnia 15 stycznia ma obowiązek przekazania pisemnej informacji do właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Okręgowego Inspektora Pracy.

Wskazane dane przekazuje się na druku według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, czyli na druku „Informacja o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”.

Przy okazji składania informacji dotyczącej obecności czynników rakotwórczych i mutagennych należy również pamiętać o badaniach pomiarów najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS).

W przypadku występowania w środowisku pracy czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym badania i pomiary przeprowadza się:

  • Co najmniej raz na trzy miesiące- przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym pomiarze stężenia czynnika rakotwórczego lub mutagennego powyżej 0,5 wartości NDS
  • Co najmniej raz na sześć miesięcy- przy stwierdzeniu w ostatnio przeprowadzonym badaniu lub pomiarze stężenia czynnika rakotwórczego lub mutagennego powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS
  • W każdym przypadku wprowadzenia zmiany w warunkach występowania tego czynnika

Zespół THETA

Leave a Reply