Skip to main content
FAQ

Dla jakich produktów musi być opracowana karta charakterystyki?

By 28 czerwca, 2018No Comments

Dostawca substancji lub mieszaniny dostarcza odbiorcy kartę charakterystyki:

  1. W przypadku, gdy substancja lub mieszanina spełniają kryteria klasyfikujące je jako stwarzające zagrożenie
  2. W przypadku, gdy substancja jest PBT (substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna) lub vPvB (substancja bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji)
  3. W przypadku, gdy substancja znajduje się na liście substancji SVHC

Na żądanie odbiorcy dostawca dostarcza kartę charakterystyki dla mieszanin niestwarzających zagrożenie jeśli zawiera ona:

  1. Substancję niebezpieczną w stęż. Powyżej 1% wag. Dla mieszanin niegazowych lub 0,2% obj. w przypadku mieszanin gazowych
  2. Co najmniej 0,1% wag. Substancji klasyfikowanej jako PBT lub vPvB lub substancji z listy SVHC.
  3. W stężeniach wynoszących osobno co najmniej 0,1% wag. w przypadku mieszanin niewystępujących w postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która jest rakotwórcza kategorii 2 lub działa szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A, 1B i 2, działa uczulająco na skórę, kategorii 1, lub działa uczulająco na drogi oddechowe, kategorii 1, lub ma wpływ na laktację lub oddziałuje szkodliwie na dzieci karmione piersią.
  4. substancję, w przypadku której zostały określone w Unii najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy.

Leave a Reply