Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) przyjął w ostatnim czasie 19 opinii w sprawie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania dla substancji stosowanych w środkach ochrony roślin oraz powszechnie w chemii przemysłowej.

Wśród substancji stosowanych w środkach ochrony roślin znalazły się: chlorianidyna, cymoksanil, diuron, pikolinafen.

Ponadto przyjęto opinie dotyczące: 1-fenyloetan-1-onu, Basic Red 1, alkoholu benzylowego, maleinianu dibutylocyny, tlenku dibutylocyny; dimetylopropylofosfonianu, tlenku difenylo(2,4,6-trimetylobenzoilo)fosfiny, siarkowodoru, ołowiu(właściwości środowiskowe), chlorku litu, węglanu litu, wodorotlenku litu, rezorcynolu, TBBPA;, krótko-, średnio- i długołańcuchowych etoksylatów nonylofenolu (NPEO).


Źródło>>>

https://echa.europa.eu/pl/-/highlights-from-september-rac-and-seac-meetings