Dziewięć propozycji identyfikacji nowych substancji wzbudzających szczególnie duże obawy:

• 4,4'-sulfonylodifenol (bisfenol S; BPS) (WE 201-250-5, CAS 80-09-1).

• Kwas perfluoroheptanowy i jego sole (EC -, CAS -).

• Melamina (WE 203-615-4, CAS 108-78-1).

• 4-hydroksybenzoesan izobutylu (EC 224-208-8, CAS 4247-02-3).

• Tetrabromoftalan bis(2-etyloheksylu) obejmujący dowolne indywidualne izomery i/lub ich kombinacje (EC-, CAS-).

• Tetratlenek diboru baru (EC 237-222-4, CAS 13701-59-2).

• Masa reakcji 2,2,3,3,5,5,6,6-oktafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-ylo)morfoliny i 2,2, 3,3,5,5,6,6-oktafluoro-4-(heptafluoropropylo)morfolina (FC-770) (EC 473-390-7, CAS-).

• 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-izopropylidenodifenol (tetrabromobisfenol-A; TBBPA) (WE 201-236-9, CAS 79-94-7).

• 1,1'-[etano-1,2-diylobisoksy]bis[2,4,6-tribromobenzen] (EC 253-692-3, CAS 37853-59-1).


Źródło>>>