Skip to main content
Blog

Okresy przejściowe w MSDS.

By 22 kwietnia, 2018No Comments

Zgodnie z artykułem 61 rozporządzenia 1272/2008/WE mieszaniny, które zaklasyfikowano, oznakowano i opakowano zgodnie z dyrektywą 1999/45/EWG oraz wprowadzono do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 roku zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane i mogą pozostawać w obrocie do 1 czerwca 2017 roku.

Okres przejściowy powoli dobiega jednak końca i podmioty wprowadzające mieszaniny do obrotu w ciągu najbliższych 9 miesięcy mają obowiązek przeklasyfikować swoje produkty i dostosować je do wymogów rozporządzenia 1272/2008/WE. Konsekwencją tych czynności będą zmiany zarówno na etykietach produktów jak i w kartach charakterystyki.

Z etykiet całkowicie znikną pomarańczowe kwadratowe piktogramy i zostaną zastąpione przez piktogramy w postaci biało-czerwonych kwadratów na wierzchołku. Pojawi się nowe brzmienie zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia i zwrotów wskazujących środki ostrożności. Produkty z oznakowaniem zgodnym z dyrektywą 1999/45/EWG, które nie zostaną sprzedane do dnia 1 czerwca 2017 roku nie będą mogły pozostawać w obrocie. Powinny być wycofane z rynku i ponownie oznakowane.

Zapisy dotyczące zmian w kartach charakterystyki określa II załącznik do rozporządzenia 1906/2006/WE czyli rozporządzenie 2015/830/WE z dnia 28 maja 2015 roku. Zgodnie z artykułem 2 rozporządzenia 2015/830/WE i bez uszczerbku dla artykułu 31 ust. 9 rozporządzenia 1906/2006/WE karty charakterystyki, które zostały dostarczone odbiorcy przed datą 1 czerwca 2015 roku mogą być nadal używane i nie muszą być zgodne z rozporządzeniem 2015/830/WE aż do dnia 31 maja 2017 roku. Oznacza to, że karty sporządzone przed datą 1 czerwca 2015 roku mogą pozostawać w obrocie
w postaci niezmienionej aż do 31 maja 2017 roku. Zapis ten dotyczy zarówno kart charakterystyki z tzw. pojedynczą klasyfikacją zgodną z dyrektywą 1999/45/EWG jak i kart charakterystyki z tzw. podwójną klasyfikacją czyli według dyrektywy 1999/45/EWG oraz rozporządzenia 1272/2008/WE. Tutaj również dostawcy kart charakterystyki mają ostatnie 9 miesięcy na to, aby dokonać aktualizacji
i wprowadzić stosowane zmiany. Po dniu 31 maja 2017 roku z kart charakterystyki bezpowrotnie znikną zapisy w postaci zwrotów R i S. W przypadku kart charakterystyki sporządzonych według dyrektywy 1999/45/EWG aktualizacja będzie gruntowna i zmiany trzeba będzie wprowadzić w wielu sekcjach.
W kartach charakterystyki sporządzonych według dyrektywy 1999/45/EWG oraz rozporządzenia 1272/2008/WE zmiany dotyczyć będą przede wszystkim sekcji 2.1 i 3.2 gdzie znajduje się obecnie podwójna klasyfikacja ze zwrotami R i H. Karty charakterystyki pozostające w obrocie po dniu 31 maja 2017 roku i niedostosowane do wymagań rozporządzenia 2015/830/WE nie będę respektowane przez organy kontrolujące.

Aktualizacja większej ilości kart charakterystyki i etykiet produktów może być problematyczna i czasochłonna, dlatego lepiej nie odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę i sensownie zaplanować oraz rozłożyć aktualizację w czasie.

Zespół THETA

 

Leave a Reply