W sekcji 3 karty charakterystyki mieszaniny stwarzającej zagrożenie należy podać:

  • substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia lub środowiska w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, jeżeli substancje te występują w mieszaninie w stężeniach powyżej odpowiednim stężeń granicznych
  • substancje, w odniesieniu do których określono unijne najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy, które nie zostały zawarte w lit. a)
  • substancje PBT, vPvB oraz SVHC jeśli stężenie danej substancji jest równe 0,1 % lub wyższe.

W przypadku problemów i pytań służymy profesjonalnym doradztwem i pomocą.