Na spotkaniu organów właściwych ds. REACH i CLP dyskutowano o propozycji listy substancji, które należy włączyć do załącznika VI do rozporządzenia 1272/2008 w ramach 21 ATP do CLP.

W załączniku do CARACAL 44 wymieniono zharmonizowane klasyfikacje wynikające z opinii RAC przyjętych w 2021 r. Tabela zawiera proponowane pozycje w załączniku VI do CLP ze zmodyfikowaną lub nową zharmonizowaną klasyfikacją, w tym informacje o klasie i kategorii zagrożenia, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i uzupełniające zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, piktogramy i hasła ostrzegawcze, a także specyficzne stężenia graniczne, oszacowanie toksyczności ostrej (ATE) i współczynniki M.

W przypadku zbliżającego się 21 ATP do CLP, RAC zaleca 31 nowych wpisów i 24 zmodyfikowane wpisy do włączenia do załącznika VI, część 3 CLP.

Źródło>>>