Już od 17. grudnia 2022 r. stosować będziemy rozporządzenie 2021/849 – 17 ATP do CLP. Rozporządzenie wprowadza zharmonizowaną klasyfikację dla kolejnej dużej grupy substancji, m.in.:


1. kwasu cytrynowego (CAS 77-92-9): Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335
2. salicylanu benzylu (CAS 118-58-1): Skin Sens. 1B H317

Żródło:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0849&qid=1622620007990