Zespół ECHA Poison Centre poinformował, że na początku listopada opublikowana w dzienniku ustaw zostanie 2 poprawka do załącznika VIII CLP dotycząca zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia. Zgodnie z treścią projektu nowe rozporządzenie obowiązywać będzie od 1 stycznia 2021 r. Główne zmiany wprowadzane przez akt to:

Zgodnie z naszą zasadą wcześniejszego informowania o wszelkich postępach i nowościach oraz aktualnych obowiązkach prawnych, przekazujemy Państwu niniejszą informację, w celu przygotowania się do zmian, jakie nastąpią w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych w związku z wejściem w życie nowej poprawki ATP do rozporządzenia CLP.

W dniu 18 lutego 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/217 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/669 zwane 14 ATP. Rozporządzenie weszło w życie dnia 24 października 2019 r. i obejmuje miedzy innymi zmiany, które zaczną obowiązywać od dnia
1 października 2021 r.

Szanowni Państwo,

zapraszamy na jedyny w Polsce kurs specjalistyczny online dedykowany dla czynnych Safety assessorów.

Program szkoleniowy dla Safety Assessorów zawiera aż sześć bloków tematycznych ze szczególnym naciskiem na elementy dotyczące toksykologii.

W dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/171 z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie rozszerza listę substancji podlegających procedurze udzielenie zezwoleń o 11 nowych substancji m.in.: nadboran sodu, fosforan triksylilu, ftalan diheksylu.

W rozporządzeniu określono terminy, do kiedy należy składać wnioski o udzielenie zezwoleń oraz datę ostateczną, od której zabronione jest wprowadzanie do obrotu i stosowanie tych substancji, chyba że zostało udzielone zezwolenie.

Źródło>>>

1 stycznia 2021 r. zaczyna obowiązywać załącznik VIII rozporządzenia CLP, który m.in. wprowadza obowiązek oznakowania wszystkich mieszanin niebezpiecznych 16-znakowym kodem znanym jako unikatowy identyfikator wzorów (UFI). Celem wprowadzenia nowego oznakowania jest wsparcie służb medycznych podczas pomocy poszkodowanym w nagłych wypadkach. Jednocześnie odpowiednio wykorzystany kod UFI może być także narzędziem ochrony tajemnic handlowych importerów i dalszych użytkowników.

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) powiększyła się do 205 substancji.
Helsinki, 16 stycznia 2020 r. - ECHA dodała trzy nowe substancje do listy kandydackiej ze względu na ich toksyczność dla rozrodczości oraz czwartą ze względu na połączenie innych właściwości budzących obawy. Ostatnia substancja stwarza zagrożenia ze względu na własności rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne (CMR), trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) oraz bardzo trwałe i bardzo wykazujące zdolność do bioakumulacji (vPvB).

Trwa nabór na studia podyplomowe ONLINE: „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”.

rekrutacja trwa do dnia 09.10.2020 r.

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia

10 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/11 z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia czyli tzw. pierwsza poprawka do załącznika VIII CLP. Rozporządzenie oficjalnie przesuwa termin implementacji wymagań zawartych w załączniku VIII CLP, w odniesieniu do mieszanin konsumenckich, na 1 stycznia 2021 oraz jednoznacznie wprowadza pewne zmiany w samej treści załącznika VIII. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie>>>

11 sierpnia 2020 r. ukazało się rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1182 z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, część 3 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

W życiu codziennym konsumenci bardzo często mają styczność z niebezpiecznymi produktami chemicznymi, zazwyczaj są to różnego rodzaju środki czystości, odświeżacze powietrza, farby i lakiery czy też kleje i rozpuszczalniki. Zadaniem opakowania, jest przyciągnięcie uwagi konsumenta i skłonienie go do zakupu, jednak podstawowymi funkcjami etykiety powinno być informowanie i ochrona potencjalnego użytkownika.

Realizując politykę informacyjną naszej firmy chcemy zwrócić Państwu uwagę na pojawienie się Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. Akt prawny wchodzi w życie dnia 16 lipca 2020 r.

Każdego roku w październiku Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i jej partnerzy we wszystkich państwach UE obchodzą Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Tegorocznym tematem przewodnim, wyznaczonym przez kampanię informacyjną realizowaną w latach 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, jest zarządzanie substancjami chemicznymi w miejscu pracy.

Zapraszamy na szkolenie  osoby wprowadzające do obrotu mieszaniny niebezpieczne, które zobowiązane będą dokonywać zgłoszeń do Krajowych Centrów Toksykologicznych oraz umieszczać na etykietach swoich produktów numer UFI.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się lub chcących zajmować się przygotowaniem kart charakterystyki substancji i mieszanin, do technologów, do producentów i dystrybutorów (importerów) m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.

Szanowni Państwo,

Sytuacja epidemiologiczna, w jakiej się znajdujemy, wymusiła praktycznie na całym świecie konieczność wprowadzenia ostrego reżimu sanitarnego. W związku z tym pojawiła się potrzeba dezynfekowania miejsc i przedmiotów zarówno w przestrzeni publicznej, zakładach pracy czy placówkach oświatowych, jak i w naszych domach. Ogromny popyt na środki dezynfekujące nie zniknie z dnia na dzień, ale pozostanie z nami zapewne na dłużej. Producentom i dystrybutorom takich produktów, po przedarciu się przez gąszcz różnych wymagań prawnych, pozostanie jeszcze ich bezpieczne przetransportowanie do oczekującego klienta. Podczas naszego spotkania przybliżymy Państwu temat przygotowania przesyłek z produktami do dezynfekcji, właściwego oznakowania, możliwości korzystania z wyłączeń, w odniesieniu do transportu drogowego, morskiego i lotniczego.

Spotkanie poprowadzi Pani Joanna Puchalska-Gad Starszy Specjalista ds. bezpieczeństwa w transporcie już w najbliższy czwartek o godz. 12.00.

W nawiązaniu do licznych sugestii, webinaria nie będą odbywały się na żywo, aby umożliwić Państwu zapoznanie się z prezentowanym materiałem w dogodnym czasie.

Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszamy. Po webinarium zachęcamy Państwa do kontaktu ze specjalistą poprzez bezpośrednią skrzynkę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

>>>Sprawdź WEBINAR<<<

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1117) każdy pracodawca ma obowiązek między innymi składać pisemną informację o substancjach, mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (zwanych dalej czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi), które występują w jego zakładzie pracy.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na liczne sugestie oraz zapytania, poszerzamy nasz cykl bezpłatnych webinariów dotyczących produktów dezynfekcyjnych o kolejny temat dotyczący magazynowania produktów do dezynfekcji.

Zastanawiasz się jak zgodnie z prawem magazynować produkty do dezynfekcji?

Jeśli:
- chciałbyś się dowiedzieć jakie niezbędne wymagania powinieneś spełnić, aby magazynować środki do dezynfekcji;
- szukasz wiedzy w pigułce dotyczącej wymagań prawnych na temat magazynowania produktów łatwopalnych;
- zastanawiasz się, jak w praktyczny sposób wypełnić zalecenia prawne;
- zastanawiasz się, czy w karcie charakterystyki są wystarczające dane na temat magazynowania i pracy z produktami do dezynfekcji w bezpieczny sposób.

Na te oraz wiele innych pytań odpowie Państwu ekspert magazynowania materiałów niebezpiecznych Agnieszka Dembińska z firmy DEMAG Consulting podczas spotkania w czwartek 18.06.2020 r. o godz. 12.00

Webinaria nie będą odbywały się na żywo, aby umożliwić Państwu zapoznanie się z prezentowanym materiałem w dogodnym czasie.

Po webinarium zachęcamy Państwa do kontaktu ze specjalistą poprzez bezpośrednią skrzynkę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

>>>Sprawdź WEBINAR<<<

 

Zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) nie ma obowiązku posiadać karty charakterystyki m.in. dla:
wyrobów medycznych, które są inwazyjne lub stosowane w bezpośrednim kontakcie fizycznym z ciałem ludzkim, w zakresie, w jakim środki wspólnotowe ustalają przepisy w sprawie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych, które zapewniają ten sam poziom informacji i ochrony co wspomniane powyżej przepisy.

Podczas spotkania omówmy:
- cele i wymagania rozporządzenia CLP
- zakres obowiązywania rozporządzenia
- zasady klasyfikacji substancji i mieszanin
- najważniejsze elementy oznakowania

Na te oraz wiele innych pytań odpowie Państwu Pani Kinga Wasilewska z firmy THETA DORADZTWO TECHNICZNE podczas webinarium w czwartek 18 czerwca, godzina 9:00

Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszamy. Prosimy o zarezerwowanie sobie 1,5 godziny.
Pani Kinga będzie również odpowiadała na Państwa pytania na żywo w komentarzach.

Aby wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu należy dołączyć do grupy na Facebooku : "Projektowanie bezpieczeństwa w firmie"

 

https://www.facebook.com/groups/3316335428382491/ 

 

Detergenty to substancje/mieszaniny chemiczne, które podlegają klasyfikacji i oznakowaniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Jednakże obowiązki producentów tego typu wyrobów nie ograniczają się wyłącznie do wytycznych rozporządzeń REACH i CLP.

Zastanawiasz się jak poprawnie oznakować produkt przeznaczony do dezynfekcji?

Jeśli:
- szukasz wiedzy jakie wymagania prawne dotyczą oznakowania produktu do dezynfekcji;
- chcesz dowiedzieć się jakie elementy powinny znaleźć się na opakowaniu jednostkowym produktu;
- zastanawiasz się, z których informacji można zrezygnować w przypadku małego opakowania;
- poszukujesz informacji, które elementy można umieścić na ulotce informacyjnej;
- chcesz wiedzieć czy opakowanie powinno posiadać np. wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie, czy też zamknięcie utrudniające otwarcie przez dzieci;

 

Na te oraz wiele innych pytań odpowie Państwu Specjalista ds. Rejestracji Produktów Biobójczych i Kart Charakterystyki Pani Dominika Gajewska.

W nawiązaniu do licznych sugestii, webinaria nie będą odbywały się na żywo, aby umożliwić Państwu zapoznanie się z prezentowanym materiałem w dogodnym czasie.

Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszamy. Po webinarium zachęcamy Państwa do kontaktu ze specjalistą poprzez bezpośrednią skrzynkę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawdź program>>>

UWAGA: UDZIAŁ NIE WYMAGA REJESTRACJI

 

 Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji zobaczyć poprzedniego webinaru "KARTA CHARAKTERYSTYKI DLA PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO DEZYNFEKCJI", serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału >>>TUTAJ<<<

 

Webinar: "OZNAKOWANIE PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO DEZYNFEKCJI" zostanie udostępniony poniżej w dniu 04.06.2020 r. o godzinie 12.00. 

>>>zobacz WEBINAR<<<

12 ATP do rozporządzenia CLP wprowadza zmiany w przepisach technicznych i kryteriach zawartych w załącznikach I, II, III, IV, V i VI tego rozporządzenia i jest ono wynikiem szóstego i siódmego zmienionego wydania GHS.

Zastanawiasz się jak poprawnie przygotować kartę charakterystyki produktu przeznaczonego do dezynfekcji?

Jeśli:
- chcesz dowiedzieć się jakie informacje i dokumenty będą potrzebne do opracowania karty charakterystyki;
- szukasz wiedzy jaki etanol możesz zastosować w produktach do dezynfekcji;
- zastanawiasz się czy prawidłowo przeliczyłeś recepturę i określiłeś zawartość substancji czynnej w produkcie;
- chcesz wiedzieć czy wszystkie substancje wchodzące w skład produktu należy wymienić w karcie charakterystyki;
- zastanawiasz się jak będzie wyglądała klasyfikacja i oznakowanie produktu?

 

Na te oraz wiele innych pytań odpowie Państwu Starszy specjalista ds. Niebezpiecznych Produktów Chemicznych i Kart Charakterystyki Pani Ewelina Strzelecka-Szewc.

W nawiązaniu do licznych sugestii, webinaria nie będą odbywały się na żywo, aby umożliwić Państwu zapoznanie się z prezentowanym materiałem w dogodnym czasie.

Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszamy. Po webinarium zachęcamy Państwa do kontaktu ze specjalistą poprzez bezpośrednią skrzynkę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA: UDZIAŁ NIE WYMAGA REJESTRACJI

 

 Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji zobaczyć poprzedniego webinaru "REJESTRACJA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO W PROCEDURZE TYMCZASOWEJ", serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału >>>TUTAJ<<<

>>>zobacz WEBINAR<<<

Załącznik VIII do CLP wprowadza zharmonizowany system zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych w całej Unii Europejskiej oraz numer UFI.

Zastanawiasz się jak szybko uzyskać pozwolenie tymczasowe dla produktu do dezynfekcji?

Jeśli:
- chcesz się dowiedzieć jak ubiegać się o pozwolenie tymczasowe;
- szukasz wiedzy w pigułce dotyczącej wymaganych dokumentów;
- zastanawiasz się jak prawidłowo wypełnić wniosek;
- chcesz wiedzieć czy możesz wysłać wniosek na drodze elektronicznej;
- zastanawiasz się jaki jest termin ważności pozwolenia tymczasowego i co potem?

 

Na te oraz wiele innych pytań odpowie Państwu Starszy specjalista ds. rejestracji produktów biobójczych Pani Anna Frączkowska.

W nawiązaniu do licznych sugestii, webinaria nie będą odbywały się na żywo, aby umożliwić Państwu zapoznanie się z prezentowanym materiałem w dogodnym czasie.

Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszamy. Po webinarium zachęcamy Państwa do kontaktu ze specjalistą poprzez bezpośrednią skrzynkę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


UWAGA: UDZIAŁ NIE WYMAGA REJESTRACJI

 

Dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji zobaczyć poprzedniego webinaru "PRODUKT KOSMETYCZNY A PRODUKT BIOBÓJCZY", serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału:
https://www.youtube.com/watch?v=wRrfsvLiXOs

 

>>>zobacz WEBINAR<<<

Producenci wprowadzający do obrotu produkty chemiczne mają obowiązek dokonania klasyfikacji i oznakowania produktów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). Obowiązek klasyfikacji dotyczy wszystkich substancji i mieszanin, a także niektórych wyrobów. Znacznej części asortymentu sektora produktów chemicznych dotyczą etykiety, zawierające zwroty H i P oraz piktogramy.

Przepisy rozporządzenia nakładają jednak na przedsiębiorców także inne obowiązki, które często są pomijane przez branżę. Jednym z ważniejszych jest konieczność notyfikacji substancji, wynikająca z art. 40 CLP.

Zastanawiasz się jak zgodnie z prawem wprowadzić produkty kosmetyczne do mycia rąk?

 Jeśli:
- chciałbyś się dowiedzieć jakie badania są niezbędne, aby legalnie wprowadzić kosmetyk do obrotu;
- szukasz wiedzy w pigułce dotyczącej procedury wprowadzenia do obrotu kosmetyku;
- zastanawiasz się, czy wymagane jest pozwolenie na obrót/dopuszczenie do obrotu lub wymagane jest złożenie dodatkowych wniosków przez podmioty wytwarzające kosmetyki;
- zastanawiasz się, czy karta charakterystyki jest wystarczającym dokumentem, aby legalnie sprzedawać kosmetyki;
- zastanawiasz się, czy mydło do rąk może mieć działanie bakteriobójcze? Jak odróżnić produkt kosmetyczny od produktu biobójczego?

W dniu 5 października zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1480 z dnia 4 października 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) 2017/776 zwane 13ATP, które zacznie obowiązywać 25 października 2018 r. Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych webinariach poświęconych produktom dezynfekcyjnym.

W nawiązaniu do licznych sugestii, webinaria nie będą odbywały się na żywo, aby umożliwić Państwu zapoznanie się z prezentowanym materiałem w dogodnym czasie.

Kodeks Pracy Art. 237 § 2. informuje, że „(…) Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Zawartość instrukcji BHP reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas spotkania omówmy:

-co to jest scenariusz narażenia i kiedy należy go sporządzić?
-czy można zażądać scenariusza narażenia dla mieszaniny?
-jak czytać scenariusz narażenia?
-jakie są obowiązki firmy po otrzymaniu scenariusza narażenia?
-co zrobić gdy dostawca nie udostępnia nam właściwego scenariusza narażenia?

https://www.youtube.com/watch?v=X7mwhxAji-o

Na te oraz wiele innych pytań odpowie Państwu Pani Anna Królak z firmy THETA Doradztwo Techniczne podczas webinarium w czwartek 30 kwietnia o godzinie 9:00

Wszystkich zainteresowanych tematem serdecznie zapraszamy. Prosimy o zarezerwowanie sobie 1,5 godziny.

Pani Anna będzie również odpowiadała na Państwa pytania na żywo w komentarzach.

Aby wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu należy dołączyć do grupy na Facebooku:

"Projektowanie bezpieczeństwa w firmie"

https://www.facebook.com/groups/3316335428382491/

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń online:

https://e-akademia-theta.pl/

 

Zgodnie z artykułem 61 rozporządzenia 1272/2008/WE mieszaniny, które zaklasyfikowano, oznakowano i opakowano zgodnie z dyrektywą 1999/45/EWG oraz wprowadzono do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 roku zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane i mogą pozostawać w obrocie do 1 czerwca 2017 roku.

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2015/830/UE oraz najnowsze zmiany w oznakowaniu (UFI)

Termin: 22.04.2020 r.

Celem szkolenia jest nabycie lub pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie oceniania kart charakterystyki substancji i mieszanin chemicznych pod względem zgodności z najnowszymi przepisami prawnymi.

Sporządzenie karty charakterystyki to jeden z pierwszych kroków do zapewnienia poprawnej dokumentacji towarzyszącej produktowi. Poza dystrybucją kart do odbiorców, musimy dbać o poprawność karty charakterystyki w czasie jej funkcjonowania. By uzyskać zgodność, należy pamiętać o aktualizowaniu dokumentacji.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych jest podstawowym źródłem informacji dla osób zajmujących się magazynowaniem materiałów niebezpiecznych.

Jeśli:
- Masz problem z czytaniem ze zrozumieniem kart charakterystyk?
- Nie wiesz na co zwrócić uwagę w kontekście magazynowania?
- Chciałbyś się dowiedzieć z karty charakterystyki z jaką substancją lub mieszaniną masz do czynienia?
- Chcesz wiedzieć czy posiadasz aktualne karty charakterystyki?
- Chcesz się przekonać, czy karta charakterystyki dostarczona w języku obcym jest wystarczająca?

Znacząca ilość dokumentów dotyczących produktów chemicznych wydawana jest w języku angielskim – pozwala to dostawcom na posługiwanie się jednym zestawem informacji, niezależnie od kraju, na którego rynek wprowadzają swój asortyment. Tak przynajmniej chcieliby dystrybutorzy, ograniczyłoby to bowiem koszty związane z tłumaczeniem i dostosowaniem dokumentacji.