Zgodnie z naszą zasadą wcześniejszego informowania o wszelkich postępach i nowościach oraz aktualnych obowiązkach prawnych, przekazujemy Państwu niniejszą informację, w celu przygotowania się do zmian, jakie nastąpią w zakresie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin chemicznych w związku z wejściem w życie nowej poprawki ATP do rozporządzenia CLP.

W dniu 18 lutego 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/217 z dnia 4 października 2019 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania do rozporządzenia Komisji (UE) 2018/669 zwane 14 ATP. Rozporządzenie weszło w życie dnia 24 października 2019 r. i obejmuje miedzy innymi zmiany, które zaczną obowiązywać od dnia
1 października 2021 r.

Detergenty to substancje/mieszaniny chemiczne, które podlegają klasyfikacji i oznakowaniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Jednakże obowiązki producentów tego typu wyrobów nie ograniczają się wyłącznie do wytycznych rozporządzeń REACH i CLP.

W dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/171 z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Rozporządzenie rozszerza listę substancji podlegających procedurze udzielenie zezwoleń o 11 nowych substancji m.in.: nadboran sodu, fosforan triksylilu, ftalan diheksylu.

W rozporządzeniu określono terminy, do kiedy należy składać wnioski o udzielenie zezwoleń oraz datę ostateczną, od której zabronione jest wprowadzanie do obrotu i stosowanie tych substancji, chyba że zostało udzielone zezwolenie.

Źródło>>>

12 ATP do rozporządzenia CLP wprowadza zmiany w przepisach technicznych i kryteriach zawartych w załącznikach I, II, III, IV, V i VI tego rozporządzenia i jest ono wynikiem szóstego i siódmego zmienionego wydania GHS.

Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC) powiększyła się do 205 substancji.
Helsinki, 16 stycznia 2020 r. - ECHA dodała trzy nowe substancje do listy kandydackiej ze względu na ich toksyczność dla rozrodczości oraz czwartą ze względu na połączenie innych właściwości budzących obawy. Ostatnia substancja stwarza zagrożenia ze względu na własności rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne (CMR), trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT) oraz bardzo trwałe i bardzo wykazujące zdolność do bioakumulacji (vPvB).
Substancje objęte listą kandydacką do zatwierdzenia w dniu 16 stycznia 2020 r. I ich właściwości SVHC:

SVHC 16 01 2020 newsletter no 2

Załącznik VIII do CLP wprowadza zharmonizowany system zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych w całej Unii Europejskiej oraz numer UFI.

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia

10 stycznia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowane zostało Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/11 z dnia 29 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia czyli tzw. pierwsza poprawka do załącznika VIII CLP. Rozporządzenie oficjalnie przesuwa termin implementacji wymagań zawartych w załączniku VIII CLP, w odniesieniu do mieszanin konsumenckich, na 1 stycznia 2021 oraz jednoznacznie wprowadza pewne zmiany w samej treści załącznika VIII. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 stycznia 2020 r.

Rozporządzenie>>>

Producenci wprowadzający do obrotu produkty chemiczne mają obowiązek dokonania klasyfikacji i oznakowania produktów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). Obowiązek klasyfikacji dotyczy wszystkich substancji i mieszanin, a także niektórych wyrobów. Znacznej części asortymentu sektora produktów chemicznych dotyczą etykiety, zawierające zwroty H i P oraz piktogramy.

Przepisy rozporządzenia nakładają jednak na przedsiębiorców także inne obowiązki, które często są pomijane przez branżę. Jednym z ważniejszych jest konieczność notyfikacji substancji, wynikająca z art. 40 CLP.

W życiu codziennym konsumenci bardzo często mają styczność z niebezpiecznymi produktami chemicznymi, zazwyczaj są to różnego rodzaju środki czystości, odświeżacze powietrza, farby i lakiery czy też kleje i rozpuszczalniki. Zadaniem opakowania, jest przyciągnięcie uwagi konsumenta i skłonienie go do zakupu, jednak podstawowymi funkcjami etykiety powinno być informowanie i ochrona potencjalnego użytkownika.

W dniu 5 października zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1480 z dnia 4 października 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) 2017/776 zwane 13ATP, które zacznie obowiązywać 25 października 2018 r. Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

Każdego roku w październiku Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i jej partnerzy we wszystkich państwach UE obchodzą Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Tegorocznym tematem przewodnim, wyznaczonym przez kampanię informacyjną realizowaną w latach 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, jest zarządzanie substancjami chemicznymi w miejscu pracy.

Kodeks Pracy Art. 237 § 2. informuje, że „(…) Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Zawartość instrukcji BHP reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się lub chcących zajmować się przygotowaniem kart charakterystyki substancji i mieszanin, do technologów, do producentów i dystrybutorów (importerów) m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.

Zgodnie z artykułem 61 rozporządzenia 1272/2008/WE mieszaniny, które zaklasyfikowano, oznakowano i opakowano zgodnie z dyrektywą 1999/45/EWG oraz wprowadzono do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 roku zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane i mogą pozostawać w obrocie do 1 czerwca 2017 roku.

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1117) każdy pracodawca ma obowiązek między innymi składać pisemną informację o substancjach, mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (zwanych dalej czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi), które występują w jego zakładzie pracy.

Sporządzenie karty charakterystyki to jeden z pierwszych kroków do zapewnienia poprawnej dokumentacji towarzyszącej produktowi. Poza dystrybucją kart do odbiorców, musimy dbać o poprawność karty charakterystyki w czasie jej funkcjonowania. By uzyskać zgodność, należy pamiętać o aktualizowaniu dokumentacji.

Zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) nie ma obowiązku posiadać karty charakterystyki m.in. dla:
wyrobów medycznych, które są inwazyjne lub stosowane w bezpośrednim kontakcie fizycznym z ciałem ludzkim, w zakresie, w jakim środki wspólnotowe ustalają przepisy w sprawie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych, które zapewniają ten sam poziom informacji i ochrony co wspomniane powyżej przepisy.

Znacząca ilość dokumentów dotyczących produktów chemicznych wydawana jest w języku angielskim – pozwala to dostawcom na posługiwanie się jednym zestawem informacji, niezależnie od kraju, na którego rynek wprowadzają swój asortyment. Tak przynajmniej chcieliby dystrybutorzy, ograniczyłoby to bowiem koszty związane z tłumaczeniem i dostosowaniem dokumentacji.