Każdego roku w październiku Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i jej partnerzy we wszystkich państwach UE obchodzą Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Tegorocznym tematem przewodnim, wyznaczonym przez kampanię informacyjną realizowaną w latach 2018 – 2019 pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, jest zarządzanie substancjami chemicznymi w miejscu pracy.

Producenci wprowadzający do obrotu produkty chemiczne mają obowiązek dokonania klasyfikacji i oznakowania produktów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 1272/2008/WE (CLP). Obowiązek klasyfikacji dotyczy wszystkich substancji i mieszanin, a także niektórych wyrobów. Znacznej części asortymentu sektora produktów chemicznych dotyczą etykiety, zawierające zwroty H i P oraz piktogramy.

Przepisy rozporządzenia nakładają jednak na przedsiębiorców także inne obowiązki, które często są pomijane przez branżę. Jednym z ważniejszych jest konieczność notyfikacji substancji, wynikająca z art. 40 CLP.

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się lub chcących zajmować się przygotowaniem kart charakterystyki substancji i mieszanin, do technologów, do producentów i dystrybutorów (importerów) m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.

W dniu 5 października zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1480 z dnia 4 października 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) 2017/776 zwane 13ATP, które zacznie obowiązywać 25 października 2018 r. Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

Zgodnie z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1117) każdy pracodawca ma obowiązek między innymi składać pisemną informację o substancjach, mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (zwanych dalej czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi), które występują w jego zakładzie pracy.

Kodeks Pracy Art. 237 § 2. informuje, że „(…) Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy (…)”. Zawartość instrukcji BHP reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) nie ma obowiązku posiadać karty charakterystyki m.in. dla:
wyrobów medycznych, które są inwazyjne lub stosowane w bezpośrednim kontakcie fizycznym z ciałem ludzkim, w zakresie, w jakim środki wspólnotowe ustalają przepisy w sprawie klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych, które zapewniają ten sam poziom informacji i ochrony co wspomniane powyżej przepisy.

Zgodnie z artykułem 61 rozporządzenia 1272/2008/WE mieszaniny, które zaklasyfikowano, oznakowano i opakowano zgodnie z dyrektywą 1999/45/EWG oraz wprowadzono do obrotu przed dniem 1 czerwca 2015 roku zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem nie muszą być ponownie oznakowane ani pakowane i mogą pozostawać w obrocie do 1 czerwca 2017 roku.

Detergenty to substancje/mieszaniny chemiczne, które podlegają klasyfikacji i oznakowaniu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Jednakże obowiązki producentów tego typu wyrobów nie ograniczają się wyłącznie do wytycznych rozporządzeń REACH i CLP.

Sporządzenie karty charakterystyki to jeden z pierwszych kroków do zapewnienia poprawnej dokumentacji towarzyszącej produktowi. Poza dystrybucją kart do odbiorców, musimy dbać o poprawność karty charakterystyki w czasie jej funkcjonowania. By uzyskać zgodność, należy pamiętać o aktualizowaniu dokumentacji.

12 ATP do rozporządzenia CLP wprowadza zmiany w przepisach technicznych i kryteriach zawartych w załącznikach I, II, III, IV, V i VI tego rozporządzenia i jest ono wynikiem szóstego i siódmego zmienionego wydania GHS.

Znacząca ilość dokumentów dotyczących produktów chemicznych wydawana jest w języku angielskim – pozwala to dostawcom na posługiwanie się jednym zestawem informacji, niezależnie od kraju, na którego rynek wprowadzają swój asortyment. Tak przynajmniej chcieliby dystrybutorzy, ograniczyłoby to bowiem koszty związane z tłumaczeniem i dostosowaniem dokumentacji.

Załącznik VIII do CLP wprowadza zharmonizowany system zgłoszeń mieszanin niebezpiecznych w całej Unii Europejskiej oraz numer UFI.