Skip to main content

Do 9 sierpnia 2024 roku można zgłaszać uwagi w sprawie zharmonizownej klasyfikacji dla poniższych substancji:

• Etylotiokarbaminian O-izopropylu [EC 205-517-7, CAS 141-98-0];

• 1-etoksy-2-(2-metoksyetoksy)etan [EC 213-690-5, CAS 1002-67-1];

• Krzemionka amorficzna, dymiona, niekrystaliczna; syntetyczna krzemionka amorficzna, nano [CAS 112945-52-5]

• Żel krzemionkowy, niekrystaliczny; krzemionka strącona, żel krzemionkowy, krzemionka koloidalna, amorficzna, nano [CAS 112926-00-8]

• flonikamid (ISO); N-(cyjanometylo)-4-(trifluorometylo)pirydyno-3-karboksyamid [CAS 158062-67-0]. Uwagi należy zgłaszać na temat klas zagrożenia otwartych do konsultacji, które wskazano w tabeli na stronie internetowej. Wskazane klasy zostały ocenione i podsumowane przez osobę składającą dokumentację w swojej propozycji zharmonizowanej klasyfikacji.

Źródło>>>