Skip to main content

Do rejestru intencji nowych zharmonizowanych klasyfikacji dołączył nadtlenek wodoru (numer indeksowy: 008-003-00-9). Obecna zharmonizowana klasyfikacja substancji to: Ox. Liq. 1 H271, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H332 i Skin Corr. 1A H314. Finlandia proponuje rozszerzyć tę klasyfikację o dodatkowe działanie środowiskowe Aquatic Chronic 3 H412 oraz zaostrzyć działanie toksyczne drogą pokarmową (Acute Tox. 3 H301). Zaproponowano także inne specyficzne stężenia graniczne.

Źródło>>>