Skip to main content

Nowe klasy zagrożenia dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin zostaną uwzględnione w oprogramowaniu IUCLID już od 29 kwietnia 2024 r. To są:

• substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (ED) dla zdrowia ludzkiego i środowiska;

• trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne (PBT); bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB); I

• trwałe, mobilne i toksyczne (PMT); bardzo trwały i bardzo mobilny (vPvM).Przedsiębiorstwa mogą zacząć włączać informacje dotyczące tych zagrożeń podczas składania do dokumentacji do Europejskiej Agencji Chemikaliów na podstawie rozporządzeń CLP, REACH i produktów biobójczych. Dla substancji i mieszanin obowiązują różne okresy przejściowe. Po ich wygaśnięciu konieczne będzie wskazanie w jaki sposób dana substancja lub mieszanina jest klasyfikowana zgodnie z nowymi klasami zagrożeń. ECHA aktualizuje obecnie swoje podręczniki dotyczące przygotowywania dokumentacji, dodając porady dotyczące nowych pól IUCLID.

Nowo uruchomiona baza danych substancji chemicznych ECHA CHEM zostanie rozszerzona jesienią 2024 r. o przeprojektowany wykaz klasyfikacji i oznakowania, który obejmie również nowe klasy zagrożenia.

Źródło>>>