Skip to main content

Do 19 stycznia 2024 r. trwają konsultacje dotyczące zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania dla tebukonazolu (ISO); (numer indeksowy: 603-197-00-7). Obecna zharmonizowana klasyfikacja substancji to: Repr. 2 H361d, Acute Tox. 4 H302, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=10.

Proponowana nowa klasyfikacja zharmonizowana to: Repr. 1B H360FD, Acute Tox. 4 H302, ATE (oral) = 1700 mg/kg bw, STOT RE 2 H373 (eyes), Aquatic Acute 1 H400, M=1, Aquatic Chronic 1 H410, M=10

Źródło>>>