Skip to main content
Blog

Nowe Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/707 zmieniające CLP

By 14 kwietnia, 2023No Comments

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2023/707 z dnia 19 grudnia 2022 r, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) w odniesieniu do klas zagrożenia oraz kryteriów klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporządzenie wchodzi w życie 20 kwietnia 2023.

Powyższe rozporządzenie wprowadza w załączniku I do Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 nowe klasy zagrożeń dla substancji i mieszanin o właściwościach:

• zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w odniesieniu do zdrowia ludzi,
• zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w odniesieniu do środowiska,
• trwałych, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksycznych (PBT),
• bardzo trwałych i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB),
• trwałych, mobilnych i toksycznych (PMT),
• bardzo trwałych i bardzo mobilnych (vPvM).

Ponadto rozporządzenie:
• w załączniku II Rozporządzenia CLP rozszerza punkt 2.10 Mieszaniny nieprzeznaczone dla ogółu społeczeństwa.
• w załączniku III Rozporządzenia CLP wprowadza nowe zasady pierwszeństwa oraz informacje uzupełniające zagrożenia.
• w załączniku VI Rozporządzenia CLP wprowadza dla wspomnianych powyżej właściwości nowe klasy zagrożeń i kody kategorii.

Całą treść rozporządzenia można znaleźć pod linkiem
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.093.01.0007.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2023%3A093%3ATOC

Leave a Reply