Skip to main content
Blog

Obowiązek zgłaszania substancji SVHC w wyrobach do bazy SCIP

By 17 stycznia, 2022No Comments

W dniu 26 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2151).
https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000215101.pdf

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 35 i pkt 40 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

W ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu: „Art. 25a.
Dostawca wyrobu w rozumieniu art. 3 pkt 33 rozporządzenia nr 1907/2006 przekazuje informacje Agencji w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 tego rozporządzenia, wykorzystując format i narzędzie przygotowane w tym celu przez Agencję.”;

2) po art. 54 dodaje się art. 54a w brzmieniu: „Art. 54a. Dostawca wyrobu, który wbrew art. 25a nie przekazuje Agencji informacji zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 1907/2006, wykorzystując format i narzędzie przygotowane w tym celu przez tę Agencję, podlega karze grzywny.”

Obowiązek dokonania zgłoszenia w bazie SCIP dotyczy wszystkich wyrobów wprowadzanych do obrotu w UE zawierających substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC) znajdującą się na liście kandydackiej w stężeniu przekraczającym 0,1% w/w.
https://echa.europa.eu/pl/scip-suppliers-of-articles

Leave a Reply