Skip to main content
Blog

N,N-dimetyloformamid wpisany do Załącznika XVII do Rozporządzenia REACH

By 1 grudnia, 2021No Comments

Zgodnie z rozporządzeniem 2021/2030/UE N,N-dimetyloformamid (CAS 68-12-2) zostaje włączony do Załącznika XVII do Rozporządzenia REACH. Substancja ta jest średnio polarnym aprotonowym rozpuszczalnikiem organicznym klasyfikowanym jako Acute Tox. 4 H312, Eye Irrit. 2 H319, Acute Tox. 4 H332, Repr. 1B H360D.

Zgodnie z ww. dokumentem po 12.12.2023 r. N,N-dimetyloformamid nie będzie mógł być wprowadzany do obrotu jako substancja w postaci własnej, jako składnik innych substancji lub w mieszaninach w stężeniu równym lub większym niż 0,3 %, chyba że producenci, importerzy i dalsi użytkownicy podali w odpowiednich raportach bezpieczeństwa chemicznego i kartach charakterystyki, że wartości DNEL w odniesieniu do narażenia pracowników wynoszą 6 mg/m3 w przypadku narażenia przez drogi oddechowe i 1,1 mg/kg/dzień w przypadku narażenia przez skórę.

Ponadto substancja ta po 12.12.2023 r. nie może być produkowana ani stosowana jako substancja w postaci własnej, jako składnik innych substancji lub w mieszaninach w stężeniu równym lub większym niż 0,3 %, chyba że producenci i dalsi użytkownicy podejmą odpowiednie środki zarządzania ryzykiem i zapewnią odpowiednie warunki operacyjne w celu zapewnienia, aby narażenie pracowników było niższe od ww. wartości DNEL.

W przypadku stosowania lub wprowadzania do obrotu N,N-dimetyloformamidu jako rozpuszczalnik w procesach powlekania materiałów włókienniczych i papierowych poliuretanem techniką transferową lub bezpośrednio lub w produkcji membran poliuretanowych termin ten zostaje wydłużony do 12.12.2024 r., natomiast w odniesieniu do stosowania lub wprowadzania do obrotu jako rozpuszczalnik w procesach suchego i mokrego przędzenia włókien syntetycznych do 12.12.2025 r.

Akt prawny>>>

Leave a Reply