Skip to main content
Blog

15 ATP do CLP coraz bliżej

By 31 maja, 2021No Comments

Coraz krótszy czas dzieli nas od obowiązywania 15 ATP do Rozporządzenia CLP. Rozporządzenie 2020/1182 będzie stosowane od 1 marca 2022 r., a wraz z nim zacznie obowiązywać zharmonizowana klasyfikacja m.in. dla:

1. kwasu azotowego (CAS 7697-37-2): Ox. Liq. 3 H272, Acute Tox. 3 H331, Skin Corr. 1A H314
2. ftalanu diizooktylu (CAS 27554*26-3): Repr. 1B H360FD
3. kwasu mlekowego (CAS 79-33-4): Skin Corr. 1C H314, Eye Dam. 1 H318

Żródło:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32020R1182&qid=1622619951943

Leave a Reply