Skip to main content
Blog

Zmiany w NDS krajowych

By 26 kwietnia, 2021No Comments

18 lutego 2021 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Rozporządzenie zmienia wartości NDS dla: 3-metylobutan-1-olu, 2-naftyloaminy, pentan-1-olu jego izomerów, 4-toliloaminy, trichlorku fosforylu oraz spalin emitowanych z silników Diesla. Zostały wyznaczone okresy przejściowe na dostosowanie się do nowych wartości NDS odpowiednio do dnia 19 maja 2021 r. dla 3-metylobutan-1-olu, 4-toliloaminy oraz trichlorku fosforylu, do dnia 20 lutego 2023 r. / 20 lutego 2026 r. (dla sektora górnictwa podziemnego) dla spalin emitowanych z silników Diesla.

Dodano nowe wartości NDS dla substancji : 4-chloro-2-toliloaminy i jej chlorowodorku, doksorubicyny
i chlorowodorku doksorubicyny, furanu, kwas nitrylotrioctowego i jego soli.
Wprowadzone zostały zmiany dotyczące pracy w mikroklimacie gorącym i w progowych wartościach wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

Leave a Reply